صفحه اول / سنگ ماه تولد

سنگ ماه تولد

سنگ ماه تولد

سنگ ماه تولد اسفند (برج حوت)

  سنگ ماه تولد اسفند (برج حوت)           سنگ تولد:  آمتیست- یشم – مروارید   سنگ حامی و قدرت :  فیروزه – فلوریت   سنگ عرفان :  یاقوت کبود – زبرجد   سنگ ماه:  مروارید – عقیق آبی   سنگ تندرستی :  آمتیست – لابرادویت   …

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد بهمن(برج دلو)

سنگ ماه تولد بهمن(برج دلو)     سنگ تولد:  یاقوت کبود – اوپال – فیروزه   سنگ حامی و قدرت : یشم – اوپال   سنگ عرفان :  گارنت   سنگ ماه:  مالکیت – کوارتز صورتی   سنگ تندرستی :  یاقوت کبود   سنگ خوش یمن:  آمتیست   سنگ نجومی: …

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد دی (برج جدی)

سنگ ماه تولد دی (برج جدی)         سنگ تولد:  یاقوت- فیروزه- گارنت – لاجورد   سنگ حامی و قدرت : لابرادوریت – یاقوت – اونیکس   سنگ عرفان :  تورمالین – آمتیست   سنگ ماه:  الکساندریت – لاجورد   سنگ تندرستی :  گارنت – فیروزه   سنگ …

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد آذر (برج قوس)

سنگ ماه تولد آذر (برج قوس)         سنگ تولد: فیروزه- کهربا- مالاکیت – عقیق   سنگ حامی و قدرت :  تورمالین   سنگ عرفان : اونیکس   سنگ ماه:  فیروزه   سنگ تندرستی :  کهربا- سنگ ماه   سنگ خوش یمن:  توپاز – لابرادوریت   سنگ نجومی: …

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد آبان (برج عقرب)

سنگ ماه تولد آبان (برج عقرب)           سنگ تولد:  آمتیست- توپاز – مالاکیت   سنگ حامی و قدرت :  آمتیست   سنگ عرفان :  توپاز- کارنلین   سنگ ماه:  اوپال – کریستال   سنگ تندرستی :  مالاکیت- اونیکس   سنگ خوش یمن:  آکوامالین   سنگ نجومی: …

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد مهر (برج میزان)

سنگ ماه تولد مهر (برج میزان)       سنگ تولد:  یاقوت کبود – یشم – اوپال ( اوپال آتشی )   سنگ حامی و قدرت :  کارنلین – تورمالین   سنگ عرفان :  جاسپر قرمز- کریستال   سنگ ماه:  زبرجد   سنگ تندرستی :  لابرادوریت – اوپال   سنگ …

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد شهریور (برج سنبله)

سنگ ماه تولد شهریور (برج سنبله)         سنگ تولد: یاقوت – زبرجد – الکساندریت   سنگ حامی و قدرت: کریستال   سنگ عرفان : زبرجد   سنگ ماه:  یاقوت کبود- کوارتز صورتی   سنگ تندرستی :  آمتیست   سنگ خوش یمن:  الکساندریت – یشم   سنگ نجومی: …

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد مرداد (برج اسد)

سنگ ماه تولد مرداد (برج اسد)         سنگ تولد: توپاز – یاقوت – سیترین – کهربا   سنگ حامی و قدرت :  کهربا – اونیکس   سنگ عرفان :  توپاز   سنگ ماه:  سیترین – چشم ببر   سنگ تندرستی :  یاقوت   سنگ خوش یمن:  توپاز …

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد تیر (برج سرطان)

سنگ ماه تولد تیر (برج سرطان)       سنگ تولد:  زمرد – یاقوت – سنگ ماه   سنگ حامی و قدرت :  یاقوت   سنگ عرفان :  یاقوت   سنگ ماه:  زمرد   سنگ تندرستی :  یاقوت – کوارتز صورتی   سنگ خوش یمن:  مروارید – جاسپر قرمز   …

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد خرداد (برج جوزا)

  سنگ ماه تولد خرداد (برج جوزا)           سنگ تولد:  زمرد – سیترین – سنگ ماه – یشم   سنگ حامی و قدرت:  زمرد   سنگ عرفان :  سیترین   سنگ ماه:  الکساندریت – یشم   سنگ تندرستی :  ماه   سنگ خوش یمن:  زمرد – …

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد اردیبهشت (برج ثور)

سنگ ماه تولد اردیبهشت (برج ثور)       سنگ تولد:  زمرد – عقیق آبی- کوارتز صورتی   سنگ حامی و قدرت :  آمتیست – اونیکس   سنگ عرفان :  مالاکیت   سنگ ماه:  یاقوت کبود   سنگ تندرستی :  کارنلین   سنگ خوش یمن:  یاقوت کبود – کوارتز صورتی …

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد فروردین (برج حمل)

الماس diamond

متولدین فروردین (برج حمل)     ˜   فروردین (برج حمل): سنگ تولد: الماس – یاقوت – کریستال – آمتیست سنگ حامی و قدرت : توپاز سنگ عرفان : اوپال سنگ ماه: یاقوت سنگ تندرستی : الماس – کریستال سنگ خوش یمن: جاسپر سنگ نجومی: جاسپر قرمز – مرجان فلز …

ادامه مطلب